Garantie

 • De garantietermijn voor nieuwe Praxtour producten is beschreven in de opdrachtbevestiging. De garantie is alleen van toepassing voor de eerste eigenaar van het product.
 • Praxtour garandeert, indien zich binnen de garantietermijn een gebrek voordoet als gevolg van een materiaal- en/of fabricagefout, dat dit gebrek kostenloos zal worden hersteld en/of het defecte onderdeel wordt vervangen. Indien herstel  of vervanging niet mogelijk is, danwel redelijkerwijze niet van Praxtour kan worden gevergd, dan behoudt Praxtour zich het recht voor de marktwaarde van het ingezonden product te vergoeden.
 • Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van het product wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van het product ook op dit onderdeel van kracht. De oorspronkelijke garantietermijn wordt derhalve niet verlengd of vernieuwd door tussentijdse vervanging.
 • Wanneer een defect optreedt, dient dit ten spoedigste maar uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking hiervan schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Praxtour.
 • Geen enkele aanspraak op garantie bestaat en elke garantie vervalt indien het defect het gevolg is van:
  a) onderhouds-/ reparatiewerkzaamheden die niet door Praxtour zijn uitgevoerd;
  b) oneigenlijk gebruik, derhalve gebruik voor een ander doel dan waarvoor het product bestemd is;
  c) het gebruik van niet originele Praxtour onderdelen;
  d) veranderingen aan het product, die zonder toestemming van Praxtour zijn uitgevoerd;
  e) normale slijtage en of slecht onderhoud;
  f) invloeden van buitenaf, zoals de inwerking van vocht (transpiratievocht, condens of anderszins).
 • Ook geen garantie bestaat ten aanzien van schade aan het product opgetreden tijdens verzending/vervoer van het product.

Garantieprocedure

 • De leveringsvoorwaarden en garantievoorwaarden zijn per land verschillend.
 • Raadpleeg de Praxtour website of neem contact op met Praxtour teneinde het probleem te (laten) analyseren.
 • De vaststelling of een defect aan een product onder de garantie valt, berust alleen bij Praxtour.
 • Verzendkosten aan Praxtour zijn voor rekening van de koper.

Aansprakelijkheid

 • Praxtour behoudt zich het recht voor om de ingezonden producten zonder voorafgaand bericht aan te passen, te verbeteren, dan wel te vervangen door een soortgelijk en gelijkwaardig product. Praxtour is echter niet verplicht om het product te verbeteren dan wel van nieuwe elementen te voorzien.
 • Praxtour garandeert, gegeven de vele configuratie-mogelijkheden- en problemen, niet dat de bijgeleverde software op alle systemen werkt, ook niet wanneer de PC configuratie conform de aanbevolen specificaties is.
 • Praxtour of distributeurs van Praxtour zijn bevoegd defecte onderdelen te vervangen door gelijksoortige onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit, onverminderd de bevoegdheid van Praxtour om in voorkomende gevallen te kiezen voor een vergoeding in geld ter waarde van het ingezonden product.
 • Praxtour is nimmer aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen vervolgschade, voortvloeiend uit of samenhangend met het gebruik van haar producten, danwel voor schade ontstaan tijdens transport van het product.